Chính sách bảo mật

Chào mừng đến với natoinfo.ge. Chúng tôi hiểu rằng quyền riêng tư trực tuyến rất quan trọng đối với người dùng Trang web của chúng tôi, đặc biệt là khi tiến hành kinh doanh. Tuyên bố này chi phối các chính sách bảo mật của chúng tôi đối với những người dùng Trang web (“Khách truy cập”) truy cập mà không giao dịch kinh doanh và Khách truy cập đăng ký giao dịch kinh doanh trên Trang web và sử dụng các dịch vụ khác nhau được cung cấp bởi natoinfo.ge (gọi chung là “Dịch vụ”) (“Khách hàng được ủy quyền”).

“Thông tin cá nhân”

đề cập đến bất kỳ thông tin nào xác định hoặc có thể được sử dụng để nhận dạng, liên hệ hoặc định vị người có thông tin đó, bao gồm nhưng không giới hạn ở tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ email, hồ sơ tài chính, an sinh xã hội số điện thoại và thông tin thẻ tín dụng. Thông tin nhận dạng cá nhân không bao gồm thông tin được thu thập ẩn danh (nghĩa là không có thông tin nhận dạng cá nhân người dùng) hoặc thông tin nhân khẩu học không được kết nối với một cá nhân được xác định.

Thông tin nhận dạng cá nhân nào được thu thập?

Chúng tôi có thể thu thập thông tin hồ sơ người dùng cơ bản từ tất cả Khách truy cập của chúng tôi. Chúng tôi thu thập thông tin bổ sung sau đây từ Khách hàng được ủy quyền của mình: tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của Khách hàng được ủy quyền, tính chất và quy mô của doanh nghiệp cũng như tính chất và quy mô của khoảng không quảng cáo mà Khách hàng được ủy quyền dự định mua hoặc bán.

Tổ chức nào đang thu thập thông tin?

Ngoài việc thu thập thông tin trực tiếp của chúng tôi, các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi (như công ty thẻ tín dụng, cơ quan thanh toán bù trừ và ngân hàng) có thể cung cấp các dịch vụ như dịch vụ tín dụng, bảo hiểm và ký quỹ có thể thu thập thông tin này từ Khách truy cập và Khách hàng được ủy quyền của chúng tôi. Chúng tôi không kiểm soát cách các bên thứ ba này sử dụng thông tin đó nhưng chúng tôi yêu cầu họ tiết lộ cách họ sử dụng thông tin cá nhân được cung cấp cho họ từ Khách truy cập và Khách hàng được ủy quyền. Một số bên thứ ba này có thể là bên trung gian chỉ đóng vai trò là liên kết trong chuỗi phân phối và không lưu trữ, giữ lại hoặc sử dụng thông tin được cung cấp cho họ.

Trang web sử dụng Thông tin nhận dạng cá nhân như thế nào?

Chúng tôi sử dụng Thông tin nhận dạng cá nhân để tùy chỉnh Trang web, đưa ra các dịch vụ phù hợp và thực hiện các yêu cầu mua bán trên Trang web. Chúng tôi có thể gửi email cho Khách truy cập và Khách hàng được ủy quyền về các cơ hội nghiên cứu hoặc mua bán trên Trang web hoặc thông tin liên quan đến chủ đề của Trang web. Chúng tôi cũng có thể sử dụng Thông tin nhận dạng cá nhân để liên hệ với Khách truy cập và Khách hàng được ủy quyền để trả lời các câu hỏi cụ thể hoặc để cung cấp thông tin được yêu cầu.

Thông tin có thể được chia sẻ với ai?

Thông tin nhận dạng cá nhân về Khách hàng được ủy quyền có thể được chia sẻ với những Khách hàng được ủy quyền khác, những người muốn đánh giá các giao dịch tiềm năng với những Khách hàng được ủy quyền khác. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin tổng hợp về Khách truy cập, bao gồm thông tin nhân khẩu học của Khách truy cập và Khách hàng được ủy quyền, với các đại lý liên kết và nhà cung cấp bên thứ ba của chúng tôi. Chúng tôi cũng cung cấp cơ hội “từ chối” nhận thông tin hoặc được chúng tôi hoặc bất kỳ cơ quan nào thay mặt chúng tôi liên hệ.

Thông tin nhận dạng cá nhân được lưu trữ như thế nào?

Thông tin nhận dạng cá nhân do natoinfo.ge thu thập được lưu trữ an toàn và các bên thứ ba hoặc nhân viên của natoinfo.ge không thể truy cập được ngoại trừ việc sử dụng như đã nêu ở trên.

Những lựa chọn nào có sẵn cho Khách truy cập về việc thu thập, sử dụng và phân phối thông tin?

Khách truy cập và Khách hàng được ủy quyền có thể từ chối nhận thông tin không được yêu cầu từ hoặc được chúng tôi và/hoặc nhà cung cấp và đại lý liên kết của chúng tôi liên hệ bằng cách trả lời email theo hướng dẫn hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi tại đây.

Cookie có được sử dụng trên trang web không?

Cookie được sử dụng vì nhiều lý do. Chúng tôi sử dụng Cookie để lấy thông tin về sở thích của Khách truy cập và các dịch vụ họ chọn. Chúng tôi cũng sử dụng Cookie cho mục đích bảo mật để bảo vệ Khách hàng được ủy quyền của mình. Ví dụ: nếu Khách hàng được ủy quyền đăng nhập và trang web không được sử dụng trong hơn 10 phút, chúng tôi sẽ tự động đăng xuất Khách hàng được ủy quyền.

Nato Info sử dụng thông tin đăng nhập như thế nào?

natoinfo.ge sử dụng thông tin đăng nhập, bao gồm nhưng không giới hạn ở địa chỉ IP, ISP và loại trình duyệt để phân tích xu hướng, quản trị Trang web, theo dõi chuyển động và việc sử dụng của người dùng cũng như thu thập thông tin nhân khẩu học rộng rãi.

Những đối tác hoặc nhà cung cấp dịch vụ nào có quyền truy cập vào Thông tin nhận dạng cá nhân từ Khách truy cập và/hoặc Khách hàng được ủy quyền trên Trang web?

natoinfo.ge đã tham gia và sẽ tiếp tục tham gia vào các mối quan hệ đối tác và liên kết khác với một số nhà cung cấp. Các nhà cung cấp này có thể có quyền truy cập vào một số Thông tin nhận dạng cá nhân nhất định trên cơ sở cần biết để đánh giá Khách hàng được ủy quyền xem có đủ điều kiện sử dụng dịch vụ hay không. Chính sách bảo mật của chúng tôi không bao gồm việc thu thập hoặc sử dụng thông tin này. Tiết lộ về cá nhân tôi

Thông tin có thể nhận dạng để tuân thủ pháp luật. Chúng tôi sẽ tiết lộ Thông tin nhận dạng cá nhân để tuân thủ lệnh của tòa án hoặc trát đòi hầu tòa hoặc yêu cầu từ cơ quan thực thi pháp luật về việc tiết lộ thông tin. Chúng tôi cũng sẽ tiết lộ Thông tin nhận dạng cá nhân khi cần thiết một cách hợp lý để bảo vệ sự an toàn của Khách truy cập và Khách hàng được ủy quyền của chúng tôi.

Trang web bảo mật Thông tin nhận dạng cá nhân như thế nào?

Tất cả nhân viên của chúng tôi đều quen thuộc với chính sách và thực tiễn bảo mật của chúng tôi. Thông tin nhận dạng cá nhân của Khách truy cập và Khách hàng được ủy quyền của chúng tôi chỉ có thể được truy cập bởi một số lượng hạn chế nhân viên đủ điều kiện được cấp mật khẩu để có quyền truy cập vào thông tin. Chúng tôi kiểm tra các hệ thống và quy trình bảo mật của mình một cách thường xuyên. Thông tin nhạy cảm, chẳng hạn như số thẻ tín dụng hoặc số an sinh xã hội, được bảo vệ bằng các giao thức mã hóa nhằm bảo vệ thông tin được gửi qua Internet. Mặc dù chúng tôi thực hiện các biện pháp hợp lý về mặt thương mại để duy trì một trang web an toàn, nhưng thông tin liên lạc điện tử và cơ sở dữ liệu có thể bị lỗi, giả mạo và đột nhập và chúng tôi không thể đảm bảo hoặc đảm bảo rằng những sự kiện đó sẽ không diễn ra và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với Khách truy cập hoặc Người được ủy quyền. Khách hàng cho bất kỳ sự cố như vậy.

Làm cách nào Khách truy cập có thể sửa bất kỳ thông tin không chính xác nào trong Thông tin nhận dạng cá nhân?

Khách truy cập và Khách hàng được ủy quyền có thể liên hệ với chúng tôi để cập nhật Thông tin nhận dạng cá nhân về họ hoặc để sửa bất kỳ thông tin không chính xác nào bằng cách gửi email cho chúng tôi tại đây.

Khách truy cập có thể xóa hoặc hủy kích hoạt Thông tin nhận dạng cá nhân được Trang web thu thập không?

Chúng tôi cung cấp cho Khách truy cập và Khách hàng được ủy quyền cơ chế xóa/hủy kích hoạt Thông tin nhận dạng cá nhân khỏi cơ sở dữ liệu của Trang web bằng cách liên hệ với . Tuy nhiên, do có các bản sao lưu và hồ sơ xóa, nên không thể xóa mục nhập của Khách truy cập mà không giữ lại một số thông tin còn sót lại. Một cá nhân yêu cầu vô hiệu hóa Thông tin nhận dạng cá nhân sẽ bị xóa chức năng thông tin này và chúng tôi sẽ không bán, chuyển nhượng hoặc sử dụng Thông tin nhận dạng cá nhân liên quan đến cá nhân đó theo bất kỳ cách nào về sau.

Điều gì xảy ra nếu Chính sách quyền riêng tư thay đổi?

Chúng tôi sẽ cho Khách truy cập và Khách hàng được ủy quyền biết về những thay đổi đối với chính sách bảo mật của chúng tôi bằng cách đăng những thay đổi đó trên Trang web. Tuy nhiên, nếu chúng tôi thay đổi chính sách quyền riêng tư của mình theo cách có thể gây tiết lộ Thông tin nhận dạng cá nhân mà Khách hàng hoặc Khách hàng được ủy quyền trước đó đã yêu cầu không được tiết lộ, chúng tôi sẽ liên hệ với Khách hàng hoặc Khách hàng được ủy quyền đó để cho phép Khách truy cập hoặc Khách hàng được ủy quyền đó ngăn chặn. tiết lộ như vậy.

Liên kết:

natoinfo.ge chứa các liên kết đến các trang web khác. Xin lưu ý rằng khi bạn nhấp vào một trong những liên kết này, bạn sẽ chuyển sang một trang web khác. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc các điều khoản về quyền riêng tư của các trang web được liên kết này vì chính sách quyền riêng tư của họ có thể khác với chính sách của chúng tôi.